קול קורא לשכירות

דף הבית חדשות הכפר קול קורא לשכירות

קול קורא לשכירת שטח למשרדים ושירותים

 

האגודה השיתופית כפר חב"ד (להלן: "האגודה") מציעה להשכיר מבנה בבעלותה בשטח בגודל של כ – 100 מ"ר עבור שימוש לצורך משרדים ושירותים, המצוי ברח' _אדמו"ר האמצעי 4  , גוש  6259  חלקה  1  בכפר חב"ד.

מובהר כי אין בהליך זה כדי לחייב את האגודה בקבלת הצעות והאגודה תפעל בעניין זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאפשרויות השימוש במבנה, והיא תהא רשאית לבטל קול קורא זה.

אופן הגשת הצעות

הצעות תוגשנה בהתאם לנספח המצורף.

ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, היא תיחתם על ידי התאגיד בחותמת התאגיד ובחתימות מורשי החתימה מטעמו, בצירוף אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה של התאגיד ודוגמת חתימתם.

את ההצעה ניתן להגיש במסירה אישית במשרדי האגודה, עד ליום 17.02.2021 בשעה 13:00.

הגשת הצעה משמעה כי המציע בדק את כל מסמכי ההליך, והוא מסכים לכל תנאיו, וכי בדק ומצא את המבנה מתאים לצרכיו .

 

 

                                                                                                         בכבוד רב,

נחמן רייכמן

                                                                                                            יו"ר ועד האגודה

להורדה הקובץ לחץ כאן 

 

 

דילוג לתוכן