עדכון מספר נפשות

דף הבית עדכון מספר נפשות

רוצה לעדכן את מספר הנפשות?
חיובי המים מתבססים על מספר הנפשות המעודכן ביחידת דיור באופן בו עבור כל נפש הרשום בדירה תוכר כמות של 3.5 מ”ק מהמים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריף נמוך.
יתרת כמות המים שנצרכה בדירה באותה התקופה תחויב בתעריף גבוה.
זו הסיבה שחשוב לעדכן את מספר הנפשות בחשבונך בהתאם למספר הנפשות המתגוררים בנכס.
בהתאם לכללי המים אנו נדרשים לעדכן את מספר הנפשות ביחידת דיור על בסיס נתוני מרשם האוכלוסין.
אם הנתון המופיע בחשבונך אינו תואם את מספר הנפשות המתגוררים בפועל בנכס, יש להצהיר על מספר הנפשות בנכס לרבות מתגוררים שאינם בני משפחה.
לתשומת ליבך, להצהרה יש לצרף צילום ספח תעודת זהות או מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות.